Wydawca treści Wydawca treści

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Birczańskie"

1. Co to jest Leśny Kompleks Promocyjny

Leśny Kompleks Promocyjny– jest to wybrany,  duży,  zwarty obszar leśny charakterystyczny dla danego obszaru, wchodzący w skład jednego lub kilku nadleśnictw, utworzony w celu promocji proekologicznej polityki leśnej państwa  czyli leśnictwa wielofunkcyjnego.

 

2. Cele i zadania leśnego kompleksu promocyjnego

·         wszechstronne rozpoznanie stanu biocenozy na ich obszarze, warunków przyrodniczych  oraz zachodzących w nich zmian,

·         zachowanie lub odtwarzanie walorów naturalnych lasu metodami racjonalnej gospodarki leśnej, prowadzonej na podstawach ekologicznych,

·         integrowanie  celów gospodarki leśnej z celami  ochrony przyrody i krajobrazu, 

·         promocja wielofunkcyjnej  i zrównoważonej gospodarki leśnej w zagospodarowaniu przestrzennym regionu,

·         prowadzenie prac badawczych  oraz doświadczeń w celu wyciągnięcia wniosków dotyczących upowszechnienia zasad ekorozwoju na całym obszarze Lasów Państwowych,

·         prowadzenie szkoleń Służby Leśnej,

·         edukacja   ekologiczna  społeczeństwa  w  zakresie problematyki leśnej w oparciu

ośrodki edukacji leśnej, izby leśne, ścieżki przyrodnicze.

 

3. Powstanie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Birczańskie"

 

Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Birczańskie"został utworzony Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 stycznia 2001 r,  jako 11 LKP w Polsce.

 

Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Birczańskie"obejmuje  całe Nadleśnictwo Bircza.

 

LKP „Lasy Birczańskie" jest obszarem funkcjonalnym o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i społecznym.

 

Celem działania Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Birczańskie"jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz ochrona zasobów przyrody w lasach.

 

 LPK „Lasy Birczańskie" powoływana jest Rada naukowo-społeczna jako organ   doradczy i opiniodawczy w zakresie inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w LKP.

 

4. Obiekty edukacji Leśnej w LKP   „Lasy Birczańskie"

 

·         Ośrodek Edukacji Leśnej

·         Izba Edukacji Leśnej

·         Zielona klasa

·         Leśne ścieżki dydaktyczne: „Krępak", „Bobrowa Dolina", „Pomocna Woda", „Łomna",    „Drzewa Parku Podworskiego w Jureczkowej"