Asset Publisher

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Birczańskie"

1. Co to jest Leśny Kompleks Promocyjny

Leśny Kompleks Promocyjny– jest to wybrany,  duży,  zwarty obszar leśny charakterystyczny dla danego obszaru, wchodzący w skład jednego lub kilku nadleśnictw, utworzony w celu promocji proekologicznej polityki leśnej państwa  czyli leśnictwa wielofunkcyjnego.

 

2. Cele i zadania leśnego kompleksu promocyjnego

·         wszechstronne rozpoznanie stanu biocenozy na ich obszarze, warunków przyrodniczych  oraz zachodzących w nich zmian,

·         zachowanie lub odtwarzanie walorów naturalnych lasu metodami racjonalnej gospodarki leśnej, prowadzonej na podstawach ekologicznych,

·         integrowanie  celów gospodarki leśnej z celami  ochrony przyrody i krajobrazu, 

·         promocja wielofunkcyjnej  i zrównoważonej gospodarki leśnej w zagospodarowaniu przestrzennym regionu,

·         prowadzenie prac badawczych  oraz doświadczeń w celu wyciągnięcia wniosków dotyczących upowszechnienia zasad ekorozwoju na całym obszarze Lasów Państwowych,

·         prowadzenie szkoleń Służby Leśnej,

·         edukacja   ekologiczna  społeczeństwa  w  zakresie problematyki leśnej w oparciu

ośrodki edukacji leśnej, izby leśne, ścieżki przyrodnicze.

 

3. Powstanie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Birczańskie"

 

Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Birczańskie"został utworzony Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 stycznia 2001 r,  jako 11 LKP w Polsce.

 

Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Birczańskie"obejmuje  całe Nadleśnictwo Bircza.

 

LKP „Lasy Birczańskie" jest obszarem funkcjonalnym o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i społecznym.

 

Celem działania Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Birczańskie"jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz ochrona zasobów przyrody w lasach.

 

 LPK „Lasy Birczańskie" powoływana jest Rada naukowo-społeczna jako organ   doradczy i opiniodawczy w zakresie inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w LKP.

 

4. Obiekty edukacji Leśnej w LKP   „Lasy Birczańskie"

 

·         Ośrodek Edukacji Leśnej

·         Izba Edukacji Leśnej

·         Zielona klasa

·         Leśne ścieżki dydaktyczne: „Krępak", „Bobrowa Dolina", „Pomocna Woda", „Łomna",    „Drzewa Parku Podworskiego w Jureczkowej"