Asset Publisher Asset Publisher

Oferta Łowiecka

Informacja dla myśliwych polujących

bez pośrednictwa Biura Polowań ,,Bieszczady

Szanowna Pani/ Szanowny Panie!

 

 

                 Serdecznie witamy na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Bircza.

W celu usprawnienia organizacji polowania oraz rozliczenia polowania podajemy następujące informacje :

Upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Bircza wydaje Nadleśniczy, w razie jego nieobecności Zastępca Nadleśniczego.

Wniosek w tej sprawie można złożyć pisemnie bądź telefonicznie. We wniosku należy określić zamierzony termin polowania oraz podać gatunki zwierzyny, na które chcemy polować.
Należy także podać informacje niezbędne do wydania upoważnienia-m.in adres zamieszkania.

Upoważnienia do wykonywania polowania wystawiane są w biurze Nadleśnictwa Bircza- Stara Bircza 99 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00. Upoważnienie wystawiane jest na konkretny obwód łowiecki tj.  160 pk lub 178 pk.

Przed rozpoczęciem polowania zaleca się dokonanie przedpłaty w wysokości 100% przewidywanych kosztów polowania. Przedpłata winna wpłynąć na rachunek bankowy Nadleśnictwa  Bircza o numerze: 11 20  30 0045 1110 0000 0090 8700.                                                               

 Rozliczenie różnicy należności może nastąpić w formie przelewu w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury, bądź poprzez wpłatę w kasie nadleśnictwa. W przypadku nadpłaty różnica jest zwracana na nr konta podany przez myśliwego.

Za organizację polowań odpowiadają leśniczowie ds. łowieckich:

- w obwodzie nr 160 pk Bogdan Skowronek tel. 600921398

- w obwodzie nr 178 pk Józef Czwerynko tel. 600920713                                                        

Uwaga ! Nadleśnictwo nie posiada samochodów na wynajem. Transport w trakcie polowania odbywa się staraniem myśliwego i na jego koszt.

                Pozyskane w trakcie polowania trofea podlegają,  zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, ocenie prawidłowości odstrzału jak również wstępnej wycenie (wg. punktacji CIC) bezpośrednio po spreparowaniu- czynności tych dokonuje komisja powołana przez Nadleśniczego. Termin i miejsce wykonania oceny najlepiej uzgodnić za pośrednictwem Leśniczego d/s łowieckich:

- w obw nr 160 pk- Bogdan Skowronek,  w obw nr 178 pk - Józef Czwerynko.

Elementem oceny prawidłowości odstrzału jeleni byków jest dokumentacja fotograficzna trofeum w skórze.

Po dokonaniu oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej zatrzymywane są żuchwy. Odwołanie od dokonanej oceny rozpatruje Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  w Krośnie.

Dokonanie przez myśliwego nagannego odstrzału (2 punkty czerwone) samca zwierzyny płowej skutkuje naliczeniem opłaty karnej w wysokości 100% wartości opłat wymienionych w ofercie cenowej.

Dokonanie takiego odstrzału powoduje również wstrzymanie wszelkich odstrzałów dla tego myśliwego na okres jednego pełnego sezonu łowieckiego na terenie Ośrodków Hodowli Zwierzyny w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

Myśliwy, który dokonał odstrzału samca zwierzyny płowej w wyższej niż określona  w upoważnieniu klasie wiekowej, nie otrzymuje żadnych sankcji w przypadku pozyskania samca o cechach szydlarza,

a także o anormalnym porożu. W takich przypadkach nie nalicza się również opłat karnych, a jedynie opłaty według oferty cenowej.

Dokonanie odstrzału byka selekcyjnego w wyższej niż określona w upoważnieniu klasie wiekowej
(o 2 lata i więcej) powoduje, oprócz opłaty za trofeum, opłatę karną w wysokości 50% wartości opłat wymienionych w ofercie cenowej.

Rozliczenie polowania odbywa się na podstawie cen zawartych w Ofercie na sprzedaż polowań i trofeów w ośrodkach hodowli zwierzyny LP na terenie RDLP w Krośnie (oferta cenowa).

Rozliczenia polowania najlepiej dokonać w siedzibie Nadleśnictwa Bircza, Stara Bircza 99, tel. 016/6522280 kom. 600936271 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00.
Umożliwi to odwrotne wystawienie faktury za polowanie oraz wpłatę należności
w kasie nadleśnictwa.

Prosimy o podanie przed rozliczeniem polowania adresu, na który winna być wysłana faktura  za polowanie. Prosimy także o podanie adresu macierzystego Okręgowego Zarządu PZŁ.

                Odstąpienie tuszy upolowanej zwierzyny na użytek własny następuje po jej zważeniu w miejscowości Stara Bircza ( przechowalnia tusz Nadleśnictwa Bircza telefon kontaktowy 692455615 ) oraz dokonaniu opłaty za tuszę w I klasie jakości według cen obowiązujących w Nadleśnictwie.

Po zakończeniu polowania należy zwrócić do nadleśnictwa wydane upoważnienie
do wykonywania polowania indywidualnego.

Informacja o polowaniach, oraz aktualna oferta na sprzedaż polowań i trofeów w ośrodkach hodowli zwierzyny LP na terenie RDLP w Krośnie (oferta cenowa) znajduje się  na stronie internetowej:http://www.bircza.krosno.lasy.gov.pl/oferta-lowiecka  

lub http://www.bircza.krosno.lasy.gov.pl/lowiectwo

 

                                                                                                                       

Stara Bircza, 22.09.2017r.                                                                                                 Darz Bór